Takohiki Sakimaru Takohiki Takohiki, Octopus
Takohiki Sakimaru Takohiki Takohiki, Octopus

Takohiki/Sakimaru Takohiki

For Slicing Sashimi

This is a Kanto-style sashimi knife. The knife with a square point is takohiki and the knife with a round point is sakimaru takohiki.

240mm
270mm
300mm
330mm